รายชื่อสมาชิกชุมนุมSpelling Bee
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางเสริมศิริ ชูประจง
จำนวน 8 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34608
เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้ ประดิษฐ์
1/7
 
2
32706
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
4/10
 
3
32719
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
4/10
 
4
31452
นางสาวเบญจมาศ อินชิน
6/7
 
5
31720
นางสาวกชกร ฤทธาภัย
6/7
 
6
33790
นางสาวทรรศพรรณ จันทร์ทอง
6/7
 
7
31807
นางสาวคุณัญญา ไพลอย
6/9
 
8
33824
นางสาวรัชดาภรณ์ ลู่ต่าม
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี