รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 11 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34137
เด็กหญิงธมลวรรณ ไสยรินทร์
1/7
 
2
34143
เด็กหญิงมณฑิตา คชฤกษ์
1/7
 
3
34149
เด็กหญิงสราลี อ่อนสำอางค์
1/7
 
4
33546
เด็กหญิงปรายฟ้า แฮฟเนร
2/7
 
5
33712
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร
2/7
 
6
33693
เด็กหญิงนันทัชพร จีระพงศ์
2/11
 
7
31731
นางสาวถิรพร มีชูสาร
5/7
 
8
31737
นางสาวพิชามญชุ์ ศิริเพชร
5/7
 
9
31739
นางสาวมินตรา มีทวี
5/7
 
10
33828
นางสาวหัสศจี มาลัย
5/9
 
11
31149
นายภาณุพงศ์ จันทร์ปาน
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี