รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 43 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34117
เด็กชายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
1/7
 
2
34119
เด็กชายไกรคชา สาโรชวงศ์
1/7
 
3
34120
เด็กชายชัชนันท์ จรูญรักษ์
1/7
 
4
33530
เด็กหญิงกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
2/7
 
5
33534
เด็กหญิงจิตติมา งามสิงห์
2/7
 
6
33545
เด็กหญิงประกายดาว เมืองขาว
2/7
 
7
33547
เด็กหญิงพรไพลิน แซ่เตียว
2/7
 
8
33554
เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยจู
2/7
 
9
33555
เด็กหญิง ณัฐกาญจ์ เพชรชู
2/7
 
10
33655
เด็กหญิงเบญญาภา ถาวร
2/10
 
11
33659
เด็กหญิงพิรตา โค้วชูวงษ์
2/10
 
12
33682
เด็กชายสัณหณัฐ สุขมงคล
2/11
 
13
32412
นายณภัทร ชัยวัฒน์
4/3
 
14
34320
นายจารุกิตต์ อินทรกำเหนิด
4/4
 
15
34322
นายนรวิชญ์ ผ่องแก้ว
4/4
 
16
32227
นายโตยธร วู้ประเสริฐ
4/5
 
17
32244
นางสาวจรีภรณ์ แซ่ทึ่ง
4/5
 
18
32248
นางสาวชมพูนุช กาญจนประทุม
4/5
 
19
32251
นางสาวธัญลักษณ์ สังข์มุณีจินดา
4/5
 
20
32255
นางสาวพรรัตน์ ฤกษ์เมือง
4/5
 
21
34338
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ทอง
4/5
 
22
32382
นายยศนันทน์ ศรีภักดี
4/12
 
23
32013
นางสาวเกณิกา วีระวงศ์
4/12
 
24
32021
นางสาวณัฐธิดา ปานแดง
4/12
 
25
32035
นางสาวอัชฌา สุนแดง
4/12
 
26
34424
นางสาววัลดา วิจารานุวัฒน์
4/12
 
27
31395
นางสาวชนิดา บำรุง
5/4
 
28
31484
นายอภิรักษ์ ดนัยอรุณพัฒน์
5/5
 
29
33768
นายไศลรินทร์ อินทองคำ
5/5
 
30
31552
นางสาวอมรรัตน์ สารวรรณ
5/6
 
31
31390
นางสาวกฤติกา ชูแสง
5/8
 
32
31402
นางสาวธณัฐฌา เสนี
5/8
 
33
31405
นางสาวพิชามญชุ์ แก้วสีนวล
5/8
 
34
33806
นางสาวณิชากร แสนทวีสุข
5/8
 
35
30910
นายคมสัน อินทสุวรรณ
6/2
 
36
30799
นางสาวพรหมพร ธิติวงศ์วิโรจน์
6/2
 
37
30826
นางสาวนุชยา สุทธิรักษ์
6/2
 
38
30857
นางสาวปริยากร วุฒิพงษ์
6/2
 
39
30858
นางสาวปุณยวีร์ สายแก้ว
6/2
 
40
30860
นางสาวศิริกานต์ ทองนา
6/2
 
41
30951
นางสาวอภิสรา ชัยดำรงค์ฤทธิ์
6/2
 
42
33191
นางสาวณิชารีย์ พรหมพงษ์
6/2
 
43
33194
นางสาวพิรญาณ์ เกตุแก้ว
6/2
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี