รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักกีฬา (สมัครที่คุณครูอุบลรัตน์)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34125
เด็กชายวงศ์วรัณ วงศ์เจริญ
1/7
 
2
33630
เด็กชายกวินท์ จงขจรพงษ์
2/10
 
3
33642
เด็กชายรัฐนันท์ ไกรนุกูล
2/10
 
4
32243
นางสาวคณัสนันท์ วัชรคงพันธ์
4/1
 
5
32308
นางสาวกัญญ์วรา นันทวโนทยาน
4/2
 
6
32031
นางสาวสมิตา อินถา
4/3
 
7
32038
นายคันธกานต์ ทองจันทร์
4/4
 
8
32219
นางสาวสุธาสินี บัวแก้ว
4/4
 
9
32220
นายกมลภพ บัวคำ
4/5
 
10
34335
นายธีระภัทร มีเพียร
4/5
 
11
34336
นายภูวิศ ขาวสังข์
4/5
 
12
32029
นางสาววรรณกานต์ สุขเสวี
4/5
 
13
32066
นางสาวเบญจพร นพรัตน์
4/6
 
14
32427
นางสาวเขมสรณ์ จันทร์ภักดี
4/10
 
15
33808
นางสาววาสิตา วัณไวทยจิตร
5/1
 
16
31400
นางสาวณิชารีย์ วิเชียร
5/3
 
17
30922
นายพิธิวัฒน์ พินิจนอก
6/1
 
18
30564
นายวิริยะ โฮ้เต้กิ้ม
6/3
 
19
30960
นายทรงวุฒิ ขุนปักษี
6/3
 
20
30907
นางสาวอภิชญา วัชรคงพันธ์
6/3
 
21
33147
นางสาวพิมพ์ลดา ทองคำ
6/7
 
22
30808
นายธีรพล ศรีภุมมา
6/10
 
23
30728
นายธนกฤต เวียงวีระเกียรติ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี