รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักกีฬา (สมัครที่คุณครูอุบลรัตน์)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงฐิติวรดา บัวแก้ว
1/5
 
2
เด็กหญิงณิธิตาภรณ์ โกละกะ
1/5
 
3
เด็กหญิงศุทธินี บัวชุม
1/5
 
4
เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณน้อย
1/6
 
5
เด็กหญิงภาณิศา นาคปลัด
1/6
 
6
เด็กหญิงหนึ่งธิดา เรืองเจริญ
2/1
 
7
เด็กหญิงอริสา คงเติม
2/3
 
8
เด็กหญิงธนิสรา จงควินิต
2/4
 
9
เด็กชายจิรกิตติ์ ดอนสิงห์
2/5
 
10
เด็กชายพลพล ชวลิตชูวงษ์
3/3
 
11
เด็กชายสิทธิภาคย์ เพชรมณี
3/3
 
12
เด็กชายกฤติธี กุลรัตน์
3/4
 
13
เด็กชายภาณุเดช นาคปลัด
3/4
 
14
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์เจริญ
3/6
 
15
เด็กหญิงฐายิกา ภูพิรัฐ
3/6
 
16
เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร
3/6
 
17
เด็กหญิงวราภรณ์ วูวงศ์
3/6
 
18
นางสาวกัญญ์วรา พัฒนเจริญ
4/4
 
19
นางสาวสุชัญญา พรหมศร
4/6
 
20
นางสาวชุติกาญจน์ บัวชุม
4/8
 
21
นางสาวนันทิศา จะรา
5/7
 
22
นางสาวบัณฑิตา ภาโสม
5/7
 
23
นางสาวศศิธร แซ่เฮ่า
5/7
 
24
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
6/7
 
25
นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี
6/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี