รายชื่อสมาชิกชุมนุมนักกีฬา (สมัครที่คุณครูอุบลรัตน์)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
จำนวน 11 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34125
เด็กชายวงศ์วรัณ วงศ์เจริญ
2/7
 
2
32243
นางสาวคณัสนันท์ วัชรคงพันธ์
5/1
 
3
32038
นายคันธกานต์ ทองจันทร์
5/4
 
4
34322
นายนรวิชญ์ ผ่องแก้ว
5/4
 
5
32219
นางสาวสุธาสินี บัวแก้ว
5/4
 
6
32220
นายกมลภพ บัวคำ
5/5
 
7
32066
นางสาวเบญจพร นพรัตน์
5/6
 
8
31400
นางสาวณิชารีย์ วิเชียร
6/3
 
9
31411
นางสาวรัมภาสิริ คชนาม
6/3
 
10
31450
นางสาวนฤมล ธาวุฒิสกุล
6/3
 
11
33751
นางสาวศศิพร นาคพันธ์
6/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี