รายชื่อสมาชิกชุมนุมธนาคารโรงเรียน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34139
เด็กหญิงนิชานันท์ วันชัย
1/7
 
2
34141
เด็กหญิงพุฒทอง แสงศรี
1/7
 
3
34152
เด็กหญิงอริยา พรหมนุช
1/7
 
4
33535
เด็กหญิงชญานิศา ทองคลอด
2/7
 
5
33536
เด็กหญิงฐานิตา พัฒทอง
2/7
 
6
33553
เด็กหญิงศิริกุลกัลย์ หนำคอก
2/7
 
7
33633
เด็กชายธีรพล นาคประดิษฐ์
2/10
 
8
33634
เด็กชายธีรศักดิ์ นาคประดิษฐ์
2/10
 
9
33637
เด็กชายปณธร คงจร
2/10
 
10
33638
เด็กชายพชรพล เกตุแก้ว
2/10
 
11
33643
เด็กชายศุภวิชญ์ ยิ่งยง
2/10
 
12
33644
เด็กชายสามารถ ฤทธิ์สามารถ
2/10
 
13
30890
นางสาวชลนา ตรียวง
6/5
 
14
31129
นางสาวสุชาดา วิบูลศิลป์
6/5
 
15
33164
นางสาวอภิสรา โมราศิลป์
6/5
 
16
30930
นางสาวจิณณพัต ทองวุ่น
6/8
 
17
31065
นางสาวจุฑามาศ ย้อยญาติ
6/8
 
18
31103
นางสาวเขมิกา เทพเจริญ
6/8
 
19
31112
นางสาวณัฐกานต์ ฤทธิอา
6/8
 
20
31115
นางสาวนภพร เจริญผล
6/8
 
21
31121
นางสาวปาริชาติ ทองปรอน
6/8
 
22
31223
นางสาวอชิรญาณ์ ไชยชนะ
6/8
 
23
33128
นางสาวอิสริยา แซ่เล้า
6/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี