รายชื่อสมาชิกชุมนุมธนาคารโรงเรียน
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
จำนวน 32 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงศุภกานต์ สุรัตนะพราหมณ์
1/1
 
2
เด็กหญิงสุพิชญา ช่วยคง
1/1
 
3
เด็กหญิงอัญชิสา เเดงขาว
1/1
 
4
เด็กหญิงดนชิดา วราคมธีรา
1/2
 
5
เด็กหญิงชุตินันท์ ไทยราช
1/3
 
6
เด็กหญิงฐิติกานต์ รองเดช
1/3
 
7
เด็กหญิงพิมพิศา รัตนพันธ์
1/3
 
8
เด็กหญิงชญานุตม์ พิทักษ์วงศ์
1/4
 
9
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลพิชัย
1/5
 
10
เด็กหญิงธนัชชา ยี่หวา
1/6
 
11
เด็กหญิงอริสรา แย้มยินดี
1/6
 
12
เด็กหญิงปุณณดา เทพพิมล
1/7
 
13
เด็กหญิงชโลมา แสงนิล
1/8
 
14
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยนาเคนทร์
1/11
 
15
เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสภา
1/12
 
16
เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ
1/12
 
17
เด็กชายสุธาสิน แช่มชื่น
2/7
 
18
เด็กหญิงชัญญาภรณ์ อรุณเลิศวิทยา
2/7
 
19
เด็กหญิงธัญวรัตม์ นุ้ยน้อย
2/7
 
20
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ สงเกิด
2/7
 
21
เด็กหญิงอ้อมกร ศรีเงิน
3/1
 
22
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญรอด
3/10
 
23
เด็กหญิงภัทรธิดา อริยสุนทร
3/10
 
24
เด็กหญิงมนัสวี เตชะนุวัฒนพันธ์
3/10
 
25
เด็กหญิงวิสา สุทธิรักษ์
3/10
 
26
นางสาวอริยา พรหมนุช
4/1
 
27
นางสาวณัฏฐณิชา มุสิกะกุล
4/2
 
28
นางสาววิมลมาศ กังวาฬ
4/2
 
29
นางสาวนิชาภา พิมพาเเป้น
4/6
 
30
นางสาวชุติมา ชาญอักษร
4/6
 
31
นางสาวพัชราภรณ์ อิ่มใจดี
4/6
 
32
นางสาวชนัญธิดา เสวกวัง
4/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี