รายชื่อสมาชิกชุมนุม เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ

จำนวนทั้งหมด 36 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32722
เด็กชายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
3/8
 
2
32723
เด็กชายชญาวุช ทองเต็ม
3/8
 
3
32724
เด็กชายธนกร ใจซื่อ
3/8
 
4
32726
เด็กชายนรงชัย ชัยคง
3/8
 
5
32727
เด็กชายปวริศ ลอยใหม่
3/8
 
6
32728
เด็กชายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
3/8
 
7
32729
เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
3/8
 
8
32731
เด็กชายศิวกร มนต์เลี้ยง
3/8
 
9
32733
เด็กชายภูริณัฐ พัฒนพินัย
3/8
 
10
32734
เด็กหญิงกชพรรณ อุ่นพิชัย
3/8
 
11
32735
เด็กหญิงกรภัทร์ รอดดำ
3/8
 
12
32737
เด็กหญิงชาลิสา ทิพยชิต
3/8
 
13
32739
เด็กหญิงนันท์นภัส เต่งใหญ่
3/8
 
14
32741
เด็กหญิงปิยพร เอกบัว
3/8
 
15
32744
เด็กหญิงพัชรดา นิลทองสกุล
3/8
 
16
32746
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
3/8
 
17
32747
เด็กหญิงมัญชุพร จันทร์แก้ว
3/8
 
18
32751
เด็กหญิงสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
3/8
 
19
32753
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ กัลพฤษ์
3/8
 
20
32070
นางสาวพรหมพร สิทธิวงศ์
4/3
 
21
32199
นางสาวจิณณพัต ก้าวศิริรัตน์
4/3
 
22
32203
นางสาวชลิดา รัตนรัตน์
4/3
 
23
32260
นางสาวศดานันท์ แสงอ่อน
4/3
 
24
32389
นางสาวธนาภา ล่าดี้
4/3
 
25
32607
นางสาวมณธิดา ทองเทพ
4/3
 
26
34314
นางสาวพัชรินี พิชัยยุทธิ์
4/3
 
27
34316
นางสาวศิริภัสสร จิตต์สะอาด
4/3
 
28
34318
นางสาวอนันตญา หวังสร้างสกุล
4/3
 
29
34436
นางสาวสุภิญญา สุทธิสุวรรณ
4/3
 
30
34323
นายปวรุตม์ พลัดทองศรี
4/4
 
31
34326
นายสุทธิรักษ์ ทองท่าฉาง
4/4
 
32
32160
นางสาวปริชมน นราวีรวุฒิ
4/5
 
33
32205
นางสาวทศวรรณ สิงหา
4/5
 
34
32211
นางสาวปิยธิดา วาทิน
4/5
 
35
32206
นางสาวธัณญรัตน์ สุวรรณรัตน์
4/6
 
36
34350
นางสาววิภารัตน์ มณีนิล
4/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี