รายชื่อสมาชิกชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
จำนวน 27 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32732
นายสิริกร พลภักดี
4/1
 
2
32764
นายอัครัช สุขเจริญ
4/1
 
3
32766
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
4/1
 
4
35030
นางสาวณัฐชยา พรหมเมือง
4/1
 
5
35035
นางสาวบุญญาพร บรรทัดฐาน
4/1
 
6
34992
นายศักดิ์ดา ขุนพิบูลย์
4/4
 
7
33007
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
4/4
 
8
34997
นางสาวจุฑามาศ พัฒนาประยุกต์
4/4
 
9
35000
นางสาวกฤตพร ชุมจันทร์
4/4
 
10
35001
นางสาวนัยน์ปพร รวยจินดา
4/4
 
11
32739
นางสาวนันท์นภัส เต่งใหญ่
4/6
 
12
32778
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญมาก
4/6
 
13
34969
นางสาวพาทินธิดา อภิรัชนีกร
4/6
 
14
34994
นางสาวกวิสรา ขวัญชื่น
4/7
 
15
32624
นางสาวกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
4/11
 
16
32666
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
4/11
 
17
32672
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
4/11
 
18
32683
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
4/11
 
19
32950
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
4/11
 
20
31496
นางสาวพรรณภัค แซ่ตั้ง
6/1
 
21
31540
นางสาวนภภัสสร ทนทาน
6/1
 
22
31545
นางสาวพิยดา แท่นแก้ว
6/1
 
23
31582
นางสาวนัฐชนันท์ เที่ยงจิตร
6/1
 
24
31593
นางสาวรินรดา ส่งเจิม
6/1
 
25
31594
นางสาวสาทิสลักษณ์ สุขสด
6/1
 
26
31632
นางสาวภัทราภรณ์ ชิตไทย
6/1
 
27
31956
นางสาวณาธิตา นาเจริญ
6/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี