รายชื่อสมาชิกชุมนุมเทเบิลเทนนิส
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34118
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
1/7
 
2
34127
เด็กชายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
1/7
 
3
34145
เด็กหญิงยลดา เสือนวล
1/7
 
4
34150
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมศร
1/7
 
5
34176
เด็กหญิงนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
1/8
 
6
33566
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ สัตตรัตน์
2/8
 
7
32329
นายธนชิต จุ้ยสุข
4/3
 
8
32338
นายสัตตยา มุสิกชาติ
4/3
 
9
32052
นายรัชชานนท์ ชูเพ็ชร
4/8
 
10
32330
นายธนโชติ จุ้ยสุข
4/8
 
11
32335
นายรัชชานนท์ หิรัญรัตน์
4/8
 
12
32369
นายกฤติธี หิรัญรัตนธรรม
4/11
 
13
34410
นายธีรภัทร นาคกลัด
4/11
 
14
34417
นายชินกฤต ราชเดิม
4/12
 
15
31757
นายวิทู เทพพิชัย
5/4
 
16
33755
นายนิเชร์ ใจปลื้ม
5/4
 
17
31617
นายอิทธิพัทธ์ จันทร์ภักดี
5/5
 
18
31387
นายสิรวิชญ์ แซ่เล้า
5/6
 
19
31433
นายอมรเทพ กลันธรรม
5/6
 
20
31602
นายณัชพล ประเสริฐสิริพงศ์
5/6
 
21
31480
นายศุภกร กาญจนะ
5/7
 
22
31713
นายปัณณทัต บุญทอง
5/10
 
23
33830
นายนันทณัฐฐ์ จอสูงเนิน
5/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี