รายชื่อสมาชิกชุมนุมHow to เพื่อฉันและเธอ
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายธนากรณ์ ยีสมัน
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายจิรภัทร โกงเหลง
1/3
 
2
เด็กหญิงจารุกัญญ์ อินทร์จันทร์
1/6
 
3
เด็กชายณรรถณพงศ์ ณ ถลาง
1/7
 
4
เด็กหญิงพิชาฎา ขวัญชื่น
1/7
 
5
เด็กชายพิศวัฒ สุขอุ่น
1/11
 
6
เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ชูกลิ่น
1/11
 
7
เด็กหญิงนภัคมณ สมเสถียร
1/11
 
8
เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา
1/11
 
9
เด็กหญิงธนกรองทอง เสงี่ยมจิตต์
2/4
 
10
เด็กชายณัฐดนัย แซ่ฮ่าน
2/10
 
11
เด็กหญิงพรปวีณ์ ชัยเชื้อ
2/10
 
12
เด็กหญิงภูวษา อินทรเทพ
2/10
 
13
เด็กหญิงธัญรดี ทองจันทร์
2/11
 
14
เด็กหญิงนันท์นภัส เขมะพันธุ์มนัส
2/11
 
15
เด็กหญิงภัทรนิดา สงอนุรักษ์
2/11
 
16
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิสูตรทอง
3/8
 
17
เด็กหญิงอติกานต์ แมนเมือง
3/8
 
18
นางสาวโชติรสา เกษตรานนท์
4/8
 
19
นายปุณยวีร์​ จิตรัตน์​
4/9
 
20
นางสาวกวินนาฎ ปราบปราม
4/12
 
21
นางสาวพัฒน์นรี ติ่งนางรอง
6/8
 
22
นางสาวณัฏฐณิชา ชินวงศ์
6/9
 
23
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
6/9
 
24
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
6/9
 
25
นางสาวชญาดา ผลผลา
6/9
 
26
นางสาวปิ่นมนัส ปาลานุสรณ์
6/9
 
27
นางสาววิไลลักษณ์ พรวัฒนาเจริญ
6/9
 
28
นางสาวสโรชา วิจิตรปัญญา
6/9
 
29
นางสาวสิริภัสรา อุปการณ์
6/9
 
30
นางสาวธัญวรัตม์ เกื้อด้วง
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี