รายชื่อสมาชิกชุมนุมเทเบิลเทนนิส
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
จำนวน 15 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34117
เด็กชายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
2/7
 
2
34118
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
2/7
 
3
34119
เด็กชายไกรคชา สาโรชวงศ์
2/7
 
4
34120
เด็กชายชัชนันท์ จรูญรักษ์
2/7
 
5
34121
เด็กชายธนกฤต พวงทิพย์
2/7
 
6
34122
เด็กชายนันทพัทธ์ เพชรประเสริฐ
2/7
 
7
34127
เด็กชายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
2/7
 
8
34128
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ราชฉวาง
2/7
 
9
34130
เด็กชายอนุภัทร ปานบำรุง
2/7
 
10
34155
เด็กชายจิรัสย์ จิตราภิรมย์
2/8
 
11
34157
เด็กชายณภัทร คำเนตร
2/8
 
12
34158
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
2/8
 
13
34160
เด็กชายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
2/8
 
14
34176
เด็กหญิงนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
2/8
 
15
33566
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ สัตตรัตน์
3/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี