รายชื่อสมาชิกชุมนุมเกมกระดานคำคม (สมัครที่ คุณครูอรอรุณ)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
จำนวน 6 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31583
นางสาวบัณฑิตา คณะเสาวชัย
5/7
 
2
33801
นายธนาวุฒิ หนุนภักดี
5/8
 
3
31439
นางสาวกุลณัฐ สกุลรัตน์
5/8
 
4
31575
นางสาวกานต์พิชชา อินทร์สม
5/8
 
5
30902
นางสาวปัณสิตา พรมเสนะ
6/9
 
6
31166
นางสาวปัณฐิตา พรมเสนะ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี