รายชื่อสมาชิกชุมนุมเกมกระดานคำคม
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
จำนวน 52 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายกฤตภาส พรหมทอง
1/4
 
2
เด็กชายกิตติธัช เวชกุล
1/4
 
3
เด็กหญิงณฐาอร สุริยัน
1/11
 
4
เด็กชายธรรศ์ธดนย์ ฤทธิ์หนู
2/2
 
5
เด็กชายจารุวิทย์ สมหวัง
2/2
 
6
เด็กชายต่อศักดิ์ บุญคงทอง
2/2
 
7
เด็กชายปรินทร สมวงศ์
2/2
 
8
เด็กชายวีรภัทร สุขยิ่ง
2/2
 
9
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์แก้ว
2/2
 
10
เด็กหญิงคุณัญญา ศรีบุรินทร์
2/2
 
11
เด็กหญิงชลพรรษ พ่วงจินดา
2/2
 
12
เด็กหญิงนรพร ทองเผือก
2/2
 
13
เด็กหญิงสุภาวดี เกินเหลือ
2/2
 
14
เด็กชายธัชชัย พินิจอักษร
2/3
 
15
เด็กชายปรมินทร์ การคลอด
2/3
 
16
เด็กชายธีรภัทร สมหวัง
2/3
 
17
เด็กหญิงลภัส กิจวิริยะกุล
2/4
 
18
เด็กหญิงสุรีย์นิภา ไมถึง
2/4
 
19
เด็กชายรวิศุทธิ์ ทองตัน
2/6
 
20
เด็กชายกฤตธรรม มีบำรุง
2/10
 
21
เด็กชายกฤติพงศ์ พัชรธาดากิจ
2/10
 
22
เด็กชายจิระพงศ์ ยมจินดา
2/10
 
23
เด็กชายฐานวรรธก์ ธยานุวัฒนวงศ์
2/10
 
24
เด็กชายพุทธิพงศ์ อุดมวิทยาไกร
2/10
 
25
เด็กชายภูวรินท์ ธราพร
2/10
 
26
เด็กชายอิสยาห์ อริยประกาย
2/10
 
27
เด็กชายชลันธร พงษ์พินิจภิญโญ
2/10
 
28
เด็กชายธนพล ผิวเหมาะ
3/1
 
29
เด็กชายรติวรรธน์ อาจหาญ
3/1
 
30
เด็กชายศุภณัฐ ทองคลอด
3/5
 
31
เด็กหญิงณวีวรรณ หิรัญรัตนธรรม
3/5
 
32
เด็กหญิงณัฏฐิกา เศรษฐสวัสดิ์
3/5
 
33
เด็กหญิงดวงหฤทัย อุบล
3/5
 
34
เด็กหญิงธมลวรรณ สมหวัง
3/5
 
35
เด็กหญิงธัญพิชชา อภิรมรัตน์
3/5
 
36
เด็กหญิงนิติยากร นวลศรีทอง
3/5
 
37
เด็กหญิงพรรษชล โชติสิงห์
3/5
 
38
เด็กหญิงพิมพิกา พรหมภักดี
3/5
 
39
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองปลอด
3/5
 
40
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แย้มยินดี
3/5
 
41
เด็กหญิงวัลลภา ยกเจริญ
3/5
 
42
เด็กหญิงสุณัญธนา ณ สุวรรณ
3/5
 
43
เด็กหญิงอิษฎาอร ช่วยศรี
3/5
 
44
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่
3/6
 
45
เด็กหญิงนัทธมน มีคลัง
3/6
 
46
เด็กหญิงนันท์นภัส วิทยเบ็ญจางค์
3/6
 
47
เด็กหญิงเบญญาภา ทองชื่น
3/6
 
48
เด็กหญิงปุณิกา ช่วงชุณห์ส่อง
3/6
 
49
เด็กหญิงศิริวิริยา ชัยพงศ์
3/6
 
50
เด็กหญิงสุวภัทร เครือหงษ์
3/6
 
51
นางสาวกุลจิรา แก้วประดับ
5/11
 
52
นายดุจนที สุรินทร์
6/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี