รายชื่อสมาชิกชุมนุมเกมกระดานคำคม (สมัครที่ คุณครูอรอรุณ)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางอรอรุณ มีเพียร
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
จำนวน 4 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32931
นายดุจนที สุรินทร์
4/5
 
2
34974
นายสิงหเทพ อ่อนคง
4/5
 
3
34978
นางสาวธีริศรา สุขสม
4/5
 
4
32196
นายภูมิธรรม แซ่หลู่
5/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี