รายชื่อสมาชิกชุมนุมTo Be Number One
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางลมัย สังขนิตย์
นายสรัช พูลสมบัติ
จำนวน 55 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงพาขวัญ ดาวสุวรรณ
1/1
 
2
เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์
1/1
 
3
เด็กหญิงญาณิสา แซ่ด่าน
1/3
 
4
เด็กหญิงณัฐณิชา รักสุวรรณ
1/3
 
5
เด็กหญิงทิวาวัลย์ งามประดิษฐ์
1/4
 
6
เด็กชายอัษฎาวุธ พ้นภัย
1/5
 
7
เด็กหญิงชวิศา จิตต์ตรง
1/5
 
8
เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภักดีชน
1/5
 
9
เด็กหญิงพุธิตา สุขประเสริฐ
1/5
 
10
เด็กหญิงสุกฤตา เวชกุล
1/5
 
11
เด็กหญิงศรีรัตน์ อุไรวรรณ
1/6
 
12
เด็กหญิงชญานันท์ จันทร์เจริญ
1/8
 
13
เด็กหญิงตีรณา พานทอง
1/8
 
14
เด็กหญิงอัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ
1/8
 
15
เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง
1/9
 
16
เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน
1/9
 
17
เด็กหญิงวันทิตา เตโชดมสิริ
1/9
 
18
เด็กหญิงจิรประภา เลิศสิริรุ่งโรจน์
2/3
 
19
เด็กหญิงพรธิบุญญา อ่อนคำ
2/3
 
20
เด็กหญิงพริมา รูปต่ำ
2/3
 
21
เด็กหญิงวิสสุตา กวมทรัพย์
2/3
 
22
เด็กหญิงทัศนิม หะมะ
2/3
 
23
เด็กชายวรรณชาติ พลทอง
2/8
 
24
เด็กหญิงวรางคณา กล้าแข็ง
3/2
 
25
เด็กหญิงกรวรรณ วิริยะพิทักษ์
3/7
 
26
เด็กหญิงณิชกานต์ ไวยหงษ์
3/7
 
27
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุมชอบ
3/7
 
28
เด็กหญิงชนิตา พลารชุน
3/8
 
29
เด็กหญิงชมภูนุช เขียวดำ
3/9
 
30
เด็กหญิงนิชนันท์ วิเชียร
3/9
 
31
นางสาวณัฐณิชา ช่วยเอียด
4/1
 
32
นางสาวหทัยชนก สุพร
4/1
 
33
นางสาวธนพร รูปสะอาด
4/1
 
34
นางสาวศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์
4/4
 
35
นางสาวธนัญชนก เรืองหิรัญ
4/5
 
36
นางสาวอรอนงค์ เรืองเมือง
4/5
 
37
นางสาวธาราทิพย์ บัวดำ
4/6
 
38
นางสาวอริสา ศิริสุข
4/7
 
39
นายปิยเดช ทิพย์ป่าเว
4/9
 
40
นางสาวพรนภัส ชูพยัคฆ์
4/9
 
41
นางสาวพัชราพา สุตันติราษฎร์
4/9
 
42
นายทักษ์ดนัย เรืองอร่าม
4/12
 
43
นายอภิสิทธิ์ ศรีนาคนิล
4/12
 
44
นางสาวปนัสยา ลาบุญตา
4/12
 
45
นางสาวกมลชนก พรศุภมาศ
5/2
 
46
นายจิรเมธ หนูโนต
5/4
 
47
นางสาวฟ้าใส หนูคง
5/4
 
48
นายวริทธิ์พล เทพจินดา
5/5
 
49
นายภูริภัทร วัฒนานนท์
5/5
 
50
นายศุภวิชญ์ หลิมวงศ์
5/5
 
51
นางสาวจามีญา คิดขยัน
5/5
 
52
นางสาวสุรัชนี ชูหวาน
5/5
 
53
นางสาวรวิสรา เขมานุวงศ์
5/7
 
54
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
6/7
 
55
นางสาวณิชา สาลี
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี