รายชื่อสมาชิกชุมนุมTo Be Number One (สมัครที่ คุณครูลมัย)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางลมัย สังขนิตย์
จำนวน 20 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34589
เด็กหญิงกรวรรณ วิริยะพิทักษ์
1/7
 
2
34595
เด็กหญิงณิชกานต์ ไวยหงษ์
1/7
 
3
34604
เด็กหญิงวรวลัญช์ ชุมชอบ
1/7
 
4
34557
เด็กหญิงชนิตา พลารชุน
1/8
 
5
34558
เด็กหญิงนฎกร สมวงศ์
1/8
 
6
34567
เด็กหญิงพิชญ์สินี อุดมกิจพิพัฒน์
1/8
 
7
34174
เด็กหญิงธีร์กานต์ คงเดิม
2/8
 
8
33592
เด็กหญิงสินิดทรา หมัดสดาย
3/8
 
9
32938
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
4/1
 
10
33011
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
4/7
 
11
32030
นางสาวศิรภัสสร แซ่ฉั่ว
5/6
 
12
32208
นางสาวบัณฑิตา ชูแก้ว
5/6
 
13
32217
นางสาวศศิกานต์ ใจปลื้ม
5/6
 
14
32218
นางสาวศศิธร ทองศึก
5/6
 
15
32476
นางสาวสุวภัทร ขนายน้อย
5/6
 
16
34347
นางสาวดุษฎี ลาละการ
5/6
 
17
32034
นางสาวอรวรา ชูรักษ์
5/7
 
18
32076
นางสาววันวิสา หวานทอง
5/7
 
19
32282
นางสาวฐิดาพร พลอยมี
5/7
 
20
31590
นางสาวพิชญ์ภัทร หนูคง
6/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี