รายชื่อสมาชิกชุมนุมScince show
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
จำนวน 2 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32209
นางสาวเบญจรัตน์ รัตนา
4/7
 
2
32259
นางสาววริศรา เทียนรัตน์
4/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี