รายชื่อสมาชิกชุมนุมScience show
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางธิยา ภักดี
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
จำนวน 9 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวฑีรนันท์ หนูแปลก
4/6
 
2
นางสาวกมลนัทธ์ โรจนรัตน์
4/10
 
3
นางสาวภิญญาวีณ์ ชัยรัตน์รังสี
4/10
 
4
นางสาวรักษิตา เพชรสถิตย์
5/1
 
5
นางสาวขวัญชนก จิตรนุ่ม
5/1
 
6
นางสาวสุชาดา เกิดกลาง
5/1
 
7
นางสาวกนกวรรณ มณีรัตน์
5/2
 
8
นางสาวเบญจวรรณ ดาวหน
5/2
 
9
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี