รายชื่อสมาชิกชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
จำนวน 39 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33764
นายธนบดี ชุมวรฐายี
5/5
 
2
33769
นายหิรัณย์ ทองศรี
5/5
 
3
31422
นายทักษินัย สมณะ
5/7
 
4
31684
นายสัณหณัฐ สงวนราษฎร์
5/7
 
5
31750
นายไตรพล เพ็ชรผ่อง
5/7
 
6
33785
นายนรวิชญ์ จันทร์รอด
5/7
 
7
33784
นายไกรรัตน์ บุญมี
5/7
 
8
31412
นางสาววรรณอุษา ครุฑอ้วน
5/7
 
9
31452
นางสาวเบญจมาศ อินชิน
5/7
 
10
31458
นางสาววณิชยา ศรีชัยญา
5/7
 
11
31486
นางสาวเจนจิรา ทรัพย์พนาชัย
5/7
 
12
31491
นางสาวธีร์จุฑา สิมารักษ์
5/7
 
13
31503
นางสาวศิโรรัตน์ รัตนะกิตติกุล
5/7
 
14
31543
นางสาวพัชรี จิตต์แก้ว
5/7
 
15
31666
นางสาวภัทราวดี มุงคุณ
5/7
 
16
31702
นางสาวสุภัสสร ทิมแก้ว
5/7
 
17
31703
นางสาวสุภาวี สุวรรณฤทธิ์
5/7
 
18
31704
นางสาวอฐิตญา แท่นนิล
5/7
 
19
31720
นางสาวกชกร ฤทธาภัย
5/7
 
20
31784
นางสาวสุธิมนต์ หนูจีนจิตร
5/7
 
21
33750
นางสาวธีรกานต์ ภิรมย์นก
5/7
 
22
33776
นางสาวพรทิภา รักแดง
5/7
 
23
33787
นางสาวกนกวรรณ กลับรินทร์
5/7
 
24
33788
นางสาวกฤติกาญจน์ มนต์ภาณีวงศ์
5/7
 
25
33790
นางสาวทรรศพรรณ จันทร์ทอง
5/7
 
26
33792
นางสาวปริชญา บรรจงเกลี้ยง
5/7
 
27
33794
นางสาวพัชรินกรณ์ นพรัตน์
5/7
 
28
33796
นางสาวมันตา ค้วมแอ่ม
5/7
 
29
33797
นางสาวสุดารัตน์ คงเติม
5/7
 
30
31655
นางสาวเกตน์สิรี มีสวัสดิ์
5/12
 
31
31735
นางสาวปภัสวรรณ จันทร์แสง
5/12
 
32
31776
นางสาวประภัสสร สุดใจใหม่
5/12
 
33
31062
นางสาวกนกแก้ว ศรีอุไร
6/3
 
34
31070
นางสาวฐานิกา โชคชัยปัถมาพร
6/3
 
35
30792
นางสาวนันท์นภัส อาจทอง
6/7
 
36
31172
นางสาวมัณฑนา พุทธสุขา
6/7
 
37
33142
นางสาววัลยา ประสิทธิ์
6/7
 
38
33144
นางสาวศุภาวรรณ วิเชียรวงค์
6/7
 
39
33145
นางสาวอาริตา ศิริวัฒน์
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี