รายชื่อสมาชิกชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวณชญาดา แก้วหีตนุ้ย
4/2
 
2
นางสาวบาหลี แช่มช้อย
4/2
 
3
นางสาวรัญชน์ นาคน้อย
4/2
 
4
นางสาวนันท์นภัส ชมภูพล
4/2
 
5
นางสาวเบญจมาศ วิชัยดิษฐ
4/2
 
6
นางสาวณัฐณิชา ธานีวงษ์
4/4
 
7
นางสาวณิชารีย์ ชูแก้ว
4/4
 
8
นางสาวประภาพร บุศย์เพชร
4/7
 
9
นางสาวสุกฤตา วิเศษศักดา
4/7
 
10
นางสาวกานติภัค คล้ายแก้ว
4/11
 
11
นางสาวชลธิชา แก้วกูล
4/11
 
12
นางสาวภัทราวรรณ ทองเฝือ
5/6
 
13
นางสาวสโรชา กาญจนานุรักษ์
5/6
 
14
นางสาวพิชญ์สินี จันทร์รุ่ง
5/6
 
15
นางสาวกรกมล ชูจิต
5/12
 
16
นางสาวปริยฉัตร พนมวัน ณ อยุธยา
5/12
 
17
นางสาวชนนันท์ ค้วนเเอ่ม
5/12
 
18
นายโกสินทร์ สินหมัด
6/6
 
19
นางสาวชุตินันท์ คำแก้ว
6/6
 
20
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
6/6
 
21
นางสาวศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
6/6
 
22
นางสาวนรวรรณ เลี่ยนศิริ
6/6
 
23
นางสาวนันทพร สิงทองหอม
6/6
 
24
นางสาวพรทิพา แซ่ลิ้ม
6/8
 
25
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
6/11
 
26
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
6/11
 
27
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
6/12
 
28
นางสาวอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
6/12
 
29
นางสาวชนากานต์ เพชรแก้ว
6/12
 
30
นางสาวสุชาดา รัตนะ
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี