รายชื่อสมาชิกชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุรัสวดี นิลกิจ
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
จำนวน 38 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32711
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
4/6
 
2
32997
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
4/6
 
3
32920
นางสาวศศิธร ฟองสมุทร
4/11
 
4
33057
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
4/11
 
5
34899
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธรฤทธิ์
4/12
 
6
34900
นางสาวบัณฑิตา น้อยโนนทอง
4/12
 
7
34902
นางสาวสุชาดา รัตนะ
4/12
 
8
34903
นางสาวหฤทัย ทองเฝือ
4/12
 
9
32107
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ญแก้ว
5/6
 
10
32108
นางสาวธีจุฬา หมานพัฒน์
5/6
 
11
32121
นางสาวสุทัสสา สุปันตี
5/6
 
12
32295
นางสาวสุมาลิน ฟ้าสิริพร
5/6
 
13
34345
นางสาวกรกนก สุขสวัสดิ์
5/6
 
14
31780
นางสาวโยษิตา สิงห์ปลอด
6/6
 
15
33783
นางสาวกฤติกา ชูศรี
6/6
 
16
31412
นางสาววรรณอุษา ครุฑอ้วน
6/7
 
17
31458
นางสาววณิชยา ศรีชัยญา
6/7
 
18
31486
นางสาวเจนจิรา ทรัพย์พนาชัย
6/7
 
19
31491
นางสาวธีร์จุฑา สิมารักษ์
6/7
 
20
31503
นางสาวศิโรรัตน์ รัตนะกิตติกุล
6/7
 
21
31543
นางสาวพัชรี จิตต์แก้ว
6/7
 
22
31666
นางสาวภัทราวดี มุงคุณ
6/7
 
23
31703
นางสาวสุภาวี สุวรรณฤทธิ์
6/7
 
24
31704
นางสาวอฐิตญา แท่นนิล
6/7
 
25
31731
นางสาวถิรพร มีชูสาร
6/7
 
26
31737
นางสาวพิชามญชุ์ ศิริเพชร
6/7
 
27
31739
นางสาวมินตรา มีทวี
6/7
 
28
31784
นางสาวสุธิมนต์ หนูจีนจิตร
6/7
 
29
33750
นางสาวธีรกานต์ ภิรมย์นก
6/7
 
30
33776
นางสาวพรทิภา รักแดง
6/7
 
31
33788
นางสาวกฤติกาญจน์ มนต์ภาณีวงศ์
6/7
 
32
33792
นางสาวปริชญา บรรจงเกลี้ยง
6/7
 
33
33794
นางสาวพัชรินกรณ์ นพรัตน์
6/7
 
34
33796
นางสาวมันตา ค้วมแอ่ม
6/7
 
35
33797
นางสาวสุดารัตน์ คงเติม
6/7
 
36
31762
นางสาวกมลวรรณ วิชัยดิษฐ
6/11
 
37
31763
นางสาวกรณิศา อุดมรัตน์
6/11
 
38
32593
นางสาวนันทชพร มาฆทาน
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี