รายชื่อสมาชิกชุมนุมโครงงาน STEM
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
จำนวน 15 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33685
เด็กหญิงชนากานต์ อินทเจียด
2/11
 
2
33700
เด็กหญิงศิรประภา กรายแก้ว
2/11
 
3
33849
นายวัชระ ทวนทอง
5/11
 
4
31397
นางสาวฐิติวรดา เรืองปลอด
5/12
 
5
31497
นางสาวพรสินี คงไสยา
5/12
 
6
31701
นางสาววาสนา เจ้ยยา
5/12
 
7
31733
นางสาวนันท์นภัส มรกต
5/12
 
8
31744
นางสาวสุพิชญา ควรสวัสดิ์
5/12
 
9
31764
นางสาวกัลยรัตน์ สัมพันธ์
5/12
 
10
31766
นางสาวจิรนันท์ พูลสวัสดิ์
5/12
 
11
31769
นางสาวชุตินันท์ ศรีเพชรพูล
5/12
 
12
31782
นางสาวศมา สุทธิ
5/12
 
13
33862
นางสาวกวิสรา เครือแพ
5/12
 
14
33863
นางสาวนันทกาญร์ กาญจนสมบูรณ์
5/12
 
15
33864
นางสาวมัสฤณ ชูจันทร์
5/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี