รายชื่อสมาชิกชุมนุมโครงงาน STEM
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
จำนวน 17 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34175
เด็กหญิงธีรนาฏ พัฒนสิงห์
2/8
 
2
32924
นางสาวอรณิชา ไพศรีรัตน์
4/6
 
3
32958
นางสาวปภาวรินทร์ สาเรศ
4/8
 
4
32674
นางสาวปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
4/11
 
5
32973
นางสาวไอลดา แซ่ฮุย
4/11
 
6
33041
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
4/11
 
7
33064
นางสาวสุชัญญา เทพนุ้ย
4/11
 
8
34906
นางสาวณัฐรดา สมภักดี
4/11
 
9
34907
นางสาวเนตรนคร ณ นคร
4/11
 
10
32625
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์
4/12
 
11
32627
นางสาวกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
4/12
 
12
32639
นางสาวพิมผกา บุญเพ็ชร์
4/12
 
13
32278
นางสาวเกวลิน สุขไกว
5/6
 
14
34299
นางสาวจริญา หนูน้อย
5/6
 
15
32194
นายอมรเทพ ไกรวงศ์
5/7
 
16
34355
นางสาวธัญณัฏฐ์ แซ่ตั้ง
5/7
 
17
33849
นายวัชระ ทวนทอง
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี