รายชื่อสมาชิกชุมนุมประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
จำนวน 21 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34132
เด็กหญิงชลรัตน์ จักรานนท์
1/7
 
2
34133
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิสุทธิ์
1/7
 
3
34142
เด็กหญิงภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
1/7
 
4
34147
เด็กหญิงลักษิกา เจริญผล
1/7
 
5
34151
เด็กหญิงสุลลิตา ศรัทธาสุข
1/7
 
6
33526
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
2/7
 
7
33537
เด็กหญิงณัฐริกา เอียดด้วง
2/7
 
8
32730
นายวชิร ไพเราะ
3/8
 
9
32435
นางสาวธันชนก บุญเหลือ
4/8
 
10
32445
นางสาวอุมาพร ชัยยศ
4/8
 
11
32425
นางสาวกมลพรรณ จันทร์แสง
4/13
 
12
33721
นางสาวธนิดา นันทคีรี
5/1
 
13
33724
นางสาวบุษกร จันทร์ด้วง
5/1
 
14
33726
นางสาวพรทิพย์ สังข์ประคอง
5/1
 
15
33731
นางสาวเอมอมร แดงเสน
5/1
 
16
31777
นางสาวพิชญา ลือวรวิญญู
5/4
 
17
31770
นางสาวญาดา ทองรัตน์
5/8
 
18
31785
นางสาวเสาวนีย์ รอดเจริญ
5/8
 
19
31767
นางสาวชยุดา ธุวานนท์
5/10
 
20
31798
นายปัณณธร ผิรังคะเปาระ
5/12
 
21
31693
นางสาวปิ่นศวิตา ทองสลัก
5/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี