รายชื่อสมาชิกชุมนุมประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
นายสิรภพ ใสสะอาด
จำนวน 32 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงนภพร หิมวาห์
1/1
 
2
เด็กชายจิรเมธ วราชัย
1/5
 
3
เด็กหญิงนันท์ธิชา วันชัย
1/6
 
4
เด็กหญิงสริตา ศรีภักดี
1/7
 
5
เด็กหญิงสุชาครีย์ วรคามินทร์
1/7
 
6
เด็กหญิงกันตพิชญ์ ศศิเดโช
2/2
 
7
เด็กหญิงภูษณิศา รักแก้ว
2/3
 
8
เด็กหญิงเกศสุดา รอดภัย
2/4
 
9
เด็กหญิงภูษณิศา ชุมชอบ
2/4
 
10
เด็กหญิงอัจฉริยา โพธิ์เพ็ชร์
2/4
 
11
เด็กชายวิชญภาส ศรีพร
2/8
 
12
เด็กชายกษิดิ์เดช หวามา
3/5
 
13
นางสาวกัญญ์วรา ตั้งสิริพันธกุล
4/1
 
14
นางสาวนลินทิพย์ แก้วมหา
4/1
 
15
นางสาวพุฒทอง แสงศรี
4/1
 
16
นางสาวภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
4/1
 
17
นางสาวจณิสดา มีสิทธิ์
4/1
 
18
นางสาวกมลพรรณ เอ้งเหมาะ
4/6
 
19
นางสาวญาดา ศิลปวิสุทธิ์
4/6
 
20
นางสาวนิชานันท์ วันชัย
4/6
 
21
นางสาวจารุพร เจริญกุล
4/6
 
22
นายชิษณุพงศ์ พิบูลย์
4/7
 
23
นางสาวลักษิกา เจริญผล
4/7
 
24
นางสาววริศรา ขันแข็ง
4/7
 
25
นางสาววรรณรดา อินทสุทธิ์
4/7
 
26
นางสาวพริมา สาคะรินทร์
4/8
 
27
นางสาวไคยซ่า เเพร์สสัน
4/9
 
28
นางสาวพัชริศา พร้อมประเสริฐ
4/9
 
29
นางสาวภัททิยา ภานุมาศ
4/9
 
30
นางสาวรัญชิดา เสมอรูป
4/10
 
31
นางสาวชลรัตน์ จักรานนท์
4/11
 
32
นางสาวมัชชาวีร์ สมฤดี
4/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี