รายชื่อสมาชิกชุมนุมวัฒนธรรมจีน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 16 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34179
เด็กหญิงพจณิชา พรประเสริฐสม
1/8
 
2
33520
เด็กชายธนัตกุล สุทธิรักษ์
2/7
 
3
33521
เด็กชายธัญชนก แก้วกัน
2/7
 
4
33522
เด็กชายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
2/7
 
5
33525
เด็กชายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
2/7
 
6
33528
เด็กชายสุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
2/7
 
7
32278
นางสาวเกวลิน สุขไกว
4/6
 
8
32295
นางสาวสุมาลิน ฟ้าสิริพร
4/6
 
9
32320
นางสาวประกายดาว เปียสกุล
4/7
 
10
32309
นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรรักษ์
4/9
 
11
32312
นางสาวจุฑามาศ จิตประพันธ์
4/9
 
12
32067
นางสาวปริยาภัทร สุขเกื้อ
4/11
 
13
32293
นางสาวศิรภัสสร สารารักษ์
4/11
 
14
32317
นางสาวธนพร แซ่ลิ้ม
4/11
 
15
34416
นางสาวมณฑิรา พุฒทอง
4/11
 
16
34423
นางสาวปภาวรินท์ แซ่เล้า
4/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี