รายชื่อสมาชิกชุมนุมวัฒนธรรมจีน (สอนโดนเหล่าซือเจ้า MLP)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงณัชฌนันท์ ศรีเปารยะ
1/8
 
2
เด็กหญิงสิริภัทร แซ่หลิ้ม
1/9
 
3
เด็กหญิงกนิษฐา รอดเจริญ
2/7
 
4
เด็กหญิงมุกระวี คงปาน
2/7
 
5
เด็กหญิงศุภิศรา อเนกศุภพล
2/7
 
6
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล สืบสุข
2/8
 
7
เด็กหญิงบุณยาภา แจ่มจรัส
2/8
 
8
เด็กหญิงอันนา จันทร์กุล
2/8
 
9
เด็กหญิงจีรณัฐ คงทรัพย์
3/7
 
10
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญคง
3/7
 
11
เด็กหญิงฐาปณีย์ ประดับ
3/7
 
12
เด็กหญิงดวงกมล ชื่นชม
3/7
 
13
เด็กหญิงธัญชนก บุษบรรณ
3/7
 
14
เด็กหญิงปุญญิศา วังบุญคง
3/7
 
15
เด็กหญิงฟ้าใส มากบุญ
3/7
 
16
เด็กหญิงภัทรวดี ชัยยศ
3/7
 
17
เด็กหญิงวริยา สื่อมโนธรรม
3/7
 
18
เด็กหญิงศุภกานต์ สุวรรณ
3/7
 
19
เด็กชายจิตติพัฒน์ ลักขีพินิศกุล
3/8
 
20
เด็กชายณัฐพัชร วิเศษ
3/8
 
21
เด็กชายนนทพัทธ์ แป้นคล้าย
3/8
 
22
เด็กหญิงกุลริศา สมเสถียร
3/8
 
23
เด็กหญิงบัณฑิตา นาคบุญช่วย
3/8
 
24
เด็กหญิงพิชญ์สินี อำไพจิตร์
3/8
 
25
เด็กหญิงเวธกา วิริยะวารี
3/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี