รายชื่อสมาชิกชุมนุมวัฒนธรรมจีน
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34594
เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญเกษม
1/7
 
2
34603
เด็กหญิงมณีรัตน์ แซ่หลี
1/7
 
3
34169
เด็กหญิงเขมิกา ศรีคำเงิน
2/8
 
4
34185
เด็กหญิงสิรินาถ จันทร์ภักดี
2/8
 
5
33520
เด็กชายธนัตกุล สุทธิรักษ์
3/7
 
6
33521
เด็กชายธัญชนก แก้วกัน
3/7
 
7
33522
เด็กชายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
3/7
 
8
33525
เด็กชายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
3/7
 
9
33528
เด็กชายสุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
3/7
 
10
33529
เด็กชายสุริเยศ พัฒนประดิษฐ์
3/7
 
11
33274
เด็กหญิงเรณุกา ช่วยชนะ
3/7
 
12
33531
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองนวล
3/7
 
13
33532
เด็กหญิงเขมิสรา มณีกาญจน์
3/7
 
14
33540
เด็กหญิงธัญรดา ฤทธิ์เรือง
3/7
 
15
33542
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เกตุกุล
3/7
 
16
33543
เด็กหญิงนิจวิภา พรหมศักดิ์
3/7
 
17
33545
เด็กหญิงประกายดาว เมืองขาว
3/7
 
18
33549
เด็กหญิงพิชามญชุ์ รอดเกิด
3/7
 
19
33550
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมา
3/7
 
20
33551
เด็กหญิงพีรดา อินทร์แก้ว
3/7
 
21
33552
เด็กหญิงมรีสวี รจนา
3/7
 
22
32119
นางสาวสวิตา พิริยะนพวรรณ
5/8
 
23
32287
นางสาวปิ่นจุฑา คะตะโต
5/8
 
24
32384
นางสาวพลอยชมพู เผือกเดช
5/8
 
25
34368
นางสาวณัฐนรี ชำนาญ
5/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี