รายชื่อสมาชิกชุมนุมEnglish for Fun
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34122
เด็กชายนันทพัทธ์ เพชรประเสริฐ
1/7
 
2
33556
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
2/8
 
3
33557
เด็กชายธนโชติ เงยยถิรกุล
2/8
 
4
33558
เด็กชายธนธรณ์ เขียวคง
2/8
 
5
33559
เด็กชายบุรัสกร ตั้งปอง
2/8
 
6
33560
เด็กชายปวี เปียประจำชน
2/8
 
7
33561
เด็กชายพณิชพล มากมี
2/8
 
8
33562
เด็กชายเพชรแท้ มณีรัตน์
2/8
 
9
33568
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
2/8
 
10
33569
เด็กหญิงกนกอร ชนะสงคราม
2/8
 
11
33577
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดาวหน
2/8
 
12
33581
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์สุบรรณ
2/8
 
13
33585
เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล
2/8
 
14
33587
เด็กหญิงรักษิตา เพชรสถิตย์
2/8
 
15
32763
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
3/7
 
16
32765
เด็กชายไอแซ็คป์ ทรูเลิฟ ไอซิส ยมพุก
3/7
 
17
32767
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
3/7
 
18
32769
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
3/7
 
19
32774
นางสาวธนพรรณ นพคุณสิริ
3/7
 
20
32740
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
3/8
 
21
32745
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
3/8
 
22
32748
นางสาวรุ่งไพลิน เพชรคงทอง
3/8
 
23
32750
เด็กหญิงสุพิชชา พรหมวันรัตน์
3/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี