รายชื่อสมาชิกชุมนุมEnglish for Fun
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33533
เด็กหญิงจิณห์นิภา พันธุ์จันทร์ดี
3/7
 
2
33538
เด็กหญิงธนภรณ์ อ่างทอง
3/7
 
3
33541
เด็กหญิงนันท์นภัส ดำล้วน
3/7
 
4
33546
เด็กหญิงปรายฟ้า แฮฟเนร
3/7
 
5
33554
เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยจู
3/7
 
6
33556
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
3/8
 
7
33557
เด็กชายธนโชติ เงยยถิรกุล
3/8
 
8
33558
เด็กชายธนธรณ์ เขียวคง
3/8
 
9
33559
เด็กชายบุรัสกร ตั้งปอง
3/8
 
10
33560
เด็กชายปวี เปียประจำชน
3/8
 
11
33561
เด็กชายพณิชพล มากมี
3/8
 
12
33562
เด็กชายเพชรแท้ มณีรัตน์
3/8
 
13
33563
เด็กชายภีม เรืองศรี
3/8
 
14
33565
เด็กชายสิริ พัฒนกูล
3/8
 
15
33567
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อภิชล
3/8
 
16
33568
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
3/8
 
17
33570
เด็กหญิงกิรณา คงสุทธิ์
3/8
 
18
33572
เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
3/8
 
19
33576
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
3/8
 
20
33577
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดาวหน
3/8
 
21
33578
เด็กหญิงปภาวรินท์ ถาพร
3/8
 
22
33579
เด็กหญิงปริสา นนทศักดิ์
3/8
 
23
33580
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจทัศน์
3/8
 
24
33581
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์สุบรรณ
3/8
 
25
33585
เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล
3/8
 
26
33586
เด็กหญิงภิญญาภรณ์ ศรีสุข
3/8
 
27
33587
เด็กหญิงรักษิตา เพชรสถิตย์
3/8
 
28
33588
เด็กหญิงลภัสรดา พัฒนรักษ์
3/8
 
29
33590
เด็กหญิงศศิธร กิจสนอง
3/8
 
30
33591
เด็กหญิงศศิประภา ศรีฟ้า
3/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี