รายชื่อสมาชิกชุมนุมกำลังใจ
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 19 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34138
เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วมหา
1/7
 
2
34156
เด็กชายชนัฐพล ยศเมฆ
1/8
 
3
34180
เด็กหญิงพัทธนันท์ กรดมณี
1/8
 
4
33523
เด็กชายปวริศร์ เมืองระรื่น
2/7
 
5
33524
เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองเพ็ง
2/7
 
6
33533
เด็กหญิงจิณห์นิภา พันธุ์จันทร์ดี
2/7
 
7
33538
เด็กหญิงธนภรณ์ อ่างทอง
2/7
 
8
33540
เด็กหญิงธัญรดา ฤทธิ์เรือง
2/7
 
9
33541
เด็กหญิงนันท์นภัส ดำล้วน
2/7
 
10
33542
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เกตุกุล
2/7
 
11
32770
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
3/7
 
12
32771
นางสาวณฐพร สุริยัน
3/7
 
13
32772
นางสาวณัฏฐณิชา ชินวงศ์
3/7
 
14
32779
นางสาวมุนินทร์ ทองนิตย์
3/7
 
15
32780
นางสาววรรณศร แก้ววัดปริง
3/7
 
16
32781
นางสาวศิรินันท์ วิทวัสไฟศาล
3/7
 
17
34312
นางสาวจริยาภรณ์ ครุฑปักษี
4/3
 
18
32154
นางสาวณัฐฤดี วุฒิจันทร์
4/4
 
19
32128
นายกันพัฒน์ เรอุไร
4/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี