รายชื่อสมาชิกชุมนุมกำลังใจ (สอนโดยครูหยก MLP)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 26 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงศกุรภัสส์ เพชรโสม
1/2
 
2
เด็กชายกิตติพล แซ่ลิ้ง
1/3
 
3
เด็กชายนิติพล วัชรสินธุ
1/6
 
4
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สีแสง
1/6
 
5
เด็กหญิงสิริยากร ทองจุ้ย
1/6
 
6
เด็กหญิงกุญช์ชญา สุริยาชัย
1/8
 
7
เด็กชายวงธนา กาเลี่ยง
1/12
 
8
เด็กหญิงณัฐวรา เกื้อสกุล
2/11
 
9
เด็กหญิงรวิพร แซ่เซียว
2/11
 
10
เด็กหญิงณัฐธิตา ไม้แก้ว
3/2
 
11
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิพันธุ์
3/4
 
12
เด็กหญิงเปรมกมล บุญลี่
3/4
 
13
เด็กหญิงวรวลัญช์ วิบูลย์ชาติ
3/4
 
14
เด็กชายจารุกิตต์ ทวีทอง
3/6
 
15
เด็กชายหฤษฎ์ มณีโชติ
3/7
 
16
เด็กชายกรณ์อิชณน์ ศรีภิรมย์มิตร
3/8
 
17
เด็กชายเขษมศักดิ์ ทองมี
3/8
 
18
เด็กชายชาญพัฒน์ สุขเพชร
3/8
 
19
เด็กชายธนเสฏฐ์ สุวรรณรัตน์
3/8
 
20
เด็กชายพชร คงมะลวน
3/8
 
21
เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขสม
3/8
 
22
เด็กชายภูมิธีร์ธวัส ภัทรกุลภากร
3/8
 
23
เด็กชายภูริชภณ ติณณาธร
3/8
 
24
เด็กชายวชิรวิทย์ ภู่วัฒนาพันธ์
3/8
 
25
เด็กชายวุฒิพร ชูเชิด
3/8
 
26
เด็กชายสืบสุข กลางรักษ์
3/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี