รายชื่อสมาชิกชุมนุมกำลังใจ
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34138
เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วมหา
2/7
 
2
34156
เด็กชายชนัฐพล ยศเมฆ
2/8
 
3
34159
เด็กชายเดชาธร ศิลาดี
2/8
 
4
34168
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ หมานพัฒน์
2/8
 
5
34170
เด็กหญิงจิรัชญา อภิรักษ์พงไพร
2/8
 
6
34171
เด็กหญิงณัฐณิชา ตั้งชวลิต
2/8
 
7
34172
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ แก้วผุดผ่อง
2/8
 
8
34178
เด็กหญิงปุญญิสา สุขศรี
2/8
 
9
34180
เด็กหญิงพัทธนันท์ กรดมณี
2/8
 
10
34181
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บ่อน้อย
2/8
 
11
34182
เด็กหญิงภารดี เสืออินโท
2/8
 
12
34183
เด็กหญิงศศิ เมืองเขียว
2/8
 
13
34186
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุวรรณกิจ
2/8
 
14
34187
เด็กหญิงสุภัคสิริ ใจห้าว
2/8
 
15
33523
เด็กชายปวริศร์ เมืองระรื่น
3/7
 
16
33530
เด็กหญิงกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
3/7
 
17
33555
เด็กหญิง ณัฐกาญจ์ เพชรชู
3/7
 
18
32782
นางสาวศุพภร เกตุแก้ว
4/1
 
19
32771
นางสาวณฐพร สุริยัน
4/7
 
20
32773
นางสาวณัฐธิดา สุริยะ
4/7
 
21
34956
นางสาวกัญญาณัฐ เสวกวัง
4/7
 
22
34959
นางสาวดวงกมล ตาลประสิทธิ์
4/7
 
23
32772
นางสาวณัฏฐณิชา ชินวงศ์
4/9
 
24
32113
นางสาวพัชฎาภรณ์ กมลดี
5/7
 
25
32320
นางสาวประกายดาว เปียสกุล
5/7
 
26
34354
นางสาวธนภรณ์ จันทร์รักษ์
5/7
 
27
31530
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีแก้วกุล
6/4
 
28
31620
นางสาวชนิตา ชุทรายสงค์
6/4
 
29
31634
นางสาวลภัสรดา ปานเจริญ
6/4
 
30
33763
นางสาวรุจิรดา รุจนกุล
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี