รายชื่อสมาชิกชุมนุมศึกวันดวลเพลง ไทย-อังกฤษ
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
จำนวน 28 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34131
เด็กหญิงกัญญ์วรา ตั้งสิริพันธกุล
1/7
 
2
34135
เด็กหญิงณัฐนิชา ทั่วนาพญา
1/7
 
3
34136
เด็กหญิงณิชาภัทร ตัจฉกรณ์
1/7
 
4
34140
เด็กหญิงปานแก้ว คงบัว
1/7
 
5
34146
เด็กหญิงรัญชิดา เสมอรูป
1/7
 
6
34171
เด็กหญิงณัฐณิชา ตั้งชวลิต
1/8
 
7
34172
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ แก้วผุดผ่อง
1/8
 
8
34174
เด็กหญิงธีร์กานต์ คงเดิม
1/8
 
9
33527
เด็กชายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
2/7
 
10
33539
เด็กหญิงธนสร ชูศรี
2/7
 
11
33544
เด็กหญิงนุสสะรี จำปี
2/7
 
12
33505
เด็กหญิงพรรณ์ชยา ถิรสัตยาพิทักษ์
2/8
 
13
33619
เด็กหญิงปนิตา ทองวิลัย
2/9
 
14
33624
เด็กหญิงมนัสนันท์ ด่านอนุพันธ์
2/9
 
15
31801
นายสรวิศ พรหมเกิด
4/3
 
16
34327
นายเอกวิทย์ ติกขนา
4/4
 
17
32298
นายต้นน้ำ แก้วกุฏิ
4/9
 
18
32302
นายปรินทร คำสุกดี
4/9
 
19
34379
นางสาวกิติญาภร นิลมาต
4/9
 
20
34389
นางสาวลลิดา ทองท่าชี
4/9
 
21
31431
นายสรชัช สุวรรณโชติ
5/10
 
22
31669
นางสาวสิริภัสส์ ทองชะอม
5/11
 
23
31723
นางสาวกัญญา นาคมุสิก
5/11
 
24
31775
นางสาวเบญญาภา ประสิทธิ์พันธุ์
5/11
 
25
31161
นางสาวชุตินันท์ จันทบูรณ์
6/4
 
26
31164
นางสาวธลียา โสมจันทร์
6/4
 
27
33174
นางสาวชุติมา มานะกิจสมบูรณ์
6/4
 
28
33178
นางสาวศิริรัตน์ เลี่ยมแก้ว
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี