รายชื่อสมาชิกชุมนุมงานประดิษฐ์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงรวงทิพย์ อินทร์ปรางค์
1/1
 
2
เด็กหญิงธวัลรัตน จักรานนท์
1/2
 
3
เด็กหญิงอันธิกา วงศ์วานิช
1/2
 
4
เด็กหญิงชวัลนุช เกิดมณี
1/3
 
5
เด็กหญิงอมรกานต์ ฟักจีน
1/3
 
6
เด็กชายณัฐนันท์ บัวเจริญ
1/6
 
7
เด็กหญิงธัญมน สายกระสุน
1/6
 
8
เด็กหญิงปริยาภัทร พัฒนสิงห์
1/6
 
9
เด็กชายณัฐปวีณ์ รักรณรงค์
1/7
 
10
เด็กชายธีมา อิรัสคาน
1/8
 
11
เด็กชายวงศธร โพธิครูประเสริฐ
1/8
 
12
เด็กหญิงศิราภัสสร หนูหีต
1/8
 
13
เด็กหญิงชนกานต์ หู อังศิริศักดิ์
1/11
 
14
เด็กหญิงเปมิกา จันปาน
1/12
 
15
เด็กชายวรินทร ชุมแก้ว
2/2
 
16
เด็กชายจารุกิตติ์ วุ่นชุม
2/3
 
17
เด็กหญิงณิชาภา คูประดิษฐานนท์
2/5
 
18
เด็กหญิงวริศรา สำแดง
2/5
 
19
เด็กหญิงชนัณชิดา เรืองเวช
2/8
 
20
เด็กหญิงณภัคมน ณ อุบล
2/8
 
21
เด็กหญิงบัณฑิตา ต้อยแก้ว
2/8
 
22
เด็กชายอัษฎา คงชุม
3/11
 
23
นางสาวพิมพิศา ปิติสุข
5/5
 
24
นางสาวสุมลฑา พูลสิน
5/5
 
25
นางสาวรินรชา ปีย์วราเมธี
5/7
 
26
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
6/7
 
27
นางสาวชลลดา ศักดิ์ศรี
6/7
 
28
นางสาวชนิษฐา โชติสิงห์
6/7
 
29
นางสาวปภาดา คำแก้ว
6/7
 
30
นางสาวมณฑิตา เกลี้ยงกลม
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี