รายชื่อสมาชิกชุมนุมศึกวันดวลเพลง ไทย-อังกฤษ
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
จำนวน 34 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34560
เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยดิษฐ์
1/8
 
2
34569
เด็กหญิงวิสสุตา ธรรมบำรุง
1/8
 
3
33527
เด็กชายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
3/7
 
4
33537
เด็กหญิงณัฐริกา เอียดด้วง
3/7
 
5
33544
เด็กหญิงนุสสะรี จำปี
3/7
 
6
33548
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแหลม
3/7
 
7
33712
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร
3/7
 
8
33505
เด็กหญิงพรรณ์ชยา ถิรสัตยาพิทักษ์
3/8
 
9
33571
เด็กหญิงจีรภัสสร เรืองโรจน์
3/8
 
10
32740
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
4/1
 
11
32745
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
4/1
 
12
32767
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
 
13
32769
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
4/1
 
14
32774
นางสาวธนพรรณ นพคุณสิริ
4/1
 
15
35034
นางสาวตวงพลอย ทองพูล
4/1
 
16
34938
นางสาวพลอยประดับ ศรีโสภากรณ์
4/9
 
17
32636
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
4/10
 
18
32626
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
4/10
 
19
34918
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
4/10
 
20
34920
นางสาวณัฐณิชา ทองพนัง
4/10
 
21
34326
นายสุทธิรักษ์ ทองท่าฉาง
5/4
 
22
34327
นายเอกวิทย์ ติกขนา
5/4
 
23
34353
นางสาวกุลปรียา ชาวหวายสอ
5/7
 
24
31511
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
 
25
33818
นายอัครพงศ์ ไขศิลป์
6/9
 
26
30853
นางสาวณหฤทัย กิตติวัฒนาวงศ์
6/10
 
27
31431
นายสรชัช สุวรรณโชติ
6/10
 
28
31713
นายปัณณทัต บุญทอง
6/10
 
29
31715
นายวรรณวัฒน์ ศรีเมือง
6/10
 
30
31440
นางสาวจริยาภรณ์ เลิศปรีชา
6/10
 
31
31507
นางสาวอิศริยา มณีวรรณ
6/10
 
32
31664
นางสาวพิชญา ทองสกุล
6/10
 
33
31695
นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ
6/10
 
34
33839
นางสาวนิตยาดา สันธากร
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี