รายชื่อสมาชิกชุมนุมซีรีย์เกาหลี
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
จำนวน 34 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยดิษฐ์
1/8
 
2
เด็กหญิงวิสสุตา ธรรมบำรุง
1/8
 
3
นายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
3/7
 
4
นางสาวณัฐริกา เอียดด้วง
3/7
 
5
นางสาวนุสสะรี จำปี
3/7
 
6
นางสาวพิชญ์สินี ทองแหลม
3/7
 
7
นางสาวณัฐจิรา วงศ์เสถียร
3/7
 
8
เด็กหญิงพรรณ์ชยา ถิรสัตยาพิทักษ์
3/8
 
9
นางสาวจีรภัสสร เรืองโรจน์
3/8
 
10
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
4/1
 
11
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
4/1
 
12
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
4/1
 
13
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
4/1
 
14
นางสาวธนพรรณ นพคุณสิริ
4/1
 
15
นางสาวตวงพลอย ทองพูล
4/1
 
16
นางสาวพลอยประดับ ศรีโสภากรณ์
4/9
 
17
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
4/10
 
18
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
4/10
 
19
นางสาวกันต์ฤทัย ทองทิพย์
4/10
 
20
นางสาวณัฐณิชา ทองพนัง
4/10
 
21
นายสุทธิรักษ์ ทองท่าฉาง
5/4
 
22
นายเอกวิทย์ ติกขนา
5/4
 
23
นางสาวกุลปรียา ชาวหวายสอ
5/7
 
24
นายณัฐพล อัมวงษ์
6/8
 
25
นายอัครพงศ์ ไขศิลป์
6/9
 
26
นางสาวณหฤทัย กิตติวัฒนาวงศ์
6/10
 
27
นายสรชัช สุวรรณโชติ
6/10
 
28
นายปัณณทัต บุญทอง
6/10
 
29
นายวรรณวัฒน์ ศรีเมือง
6/10
 
30
นางสาวจริยาภรณ์ เลิศปรีชา
6/10
 
31
นางสาวอิศริยา มณีวรรณ
6/10
 
32
นางสาวพิชญา ทองสกุล
6/10
 
33
นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ
6/10
 
34
นางสาวนิตยาภา สันธากร
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี