รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31529
นางสาวกนกอร ใจสะอาด
5/3
 
2
31536
นางสาวณัฐชานนท์ ธีรกุล
5/3
 
3
31547
นางสาวศุภกานต์ อินทนนท์
5/3
 
4
31580
นางสาวณัฐณิชา พัฒนสิงห์
5/3
 
5
31597
นางสาวอุษณิษา เจริญภักดี
5/3
 
6
31696
นางสาวแพรพิไล ละม้าย
5/3
 
7
30848
นายอภิมุข โถวรุ่งเรือง
6/1
 
8
33200
นายสักราวุฒิ เจ๊ะยะหลี
6/1
 
9
30899
นางสาวนันทนัช โรจน์ชัยภากรณ์
6/1
 
10
30901
นางสาวประภัสสร จันทร์โกมุท
6/1
 
11
30939
นางสาวเปี่ยมพร สมมุ่ง
6/1
 
12
30941
นางสาวพิมพ์เพชร สมคะเน
6/1
 
13
33203
นางสาวณัชชา ชิณวงศ์
6/1
 
14
30840
นายนิธิกร ชูสิทธิ์
6/3
 
15
33183
นางสาวพัชราภรณ์ พร้อมประเสริฐ
6/3
 
16
31137
นายนราธิป วิธูสุวรรณ
6/4
 
17
33166
นายเกรียงไกร คงปาน
6/4
 
18
30758
นางสาวสุขุมาล มณีโชติ
6/4
 
19
30782
นางสาวจารุวรรณ หนูสุข
6/4
 
20
30798
นางสาวพรรณภสร วรพันธ์
6/4
 
21
30977
นางสาวณัฐชริยา เทียนทอง
6/4
 
22
31114
นางสาวทิพปภา ชัยชนะ
6/4
 
23
31117
นางสาวนฤมล เอียดพล
6/4
 
24
31159
นางสาวจาริณี ครึกเครือ
6/4
 
25
31160
นางสาวชนัชฌา ลือแทน
6/4
 
26
31168
นางสาวพนิดา ไชยมณี
6/4
 
27
31173
นางสาวเมธาพร หุนสูงเนิน
6/4
 
28
30830
นางสาวนงนภัส มะสะ
6/6
 
29
33153
นางสาวกมลทิพย์ จันทร์มณี
6/6
 
30
30813
นายสรัล บุณยกาญจนากร
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี