รายชื่อสมาชิกชุมนุม นักเศรษฐศาสตร์น้อย
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก

จำนวนทั้งหมด 7 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33256
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองคำแท้
2/10
 
2
33650
เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญภาค
2/10
 
3
33653
เด็กหญิงนภสร เทียมทัน
2/10
 
4
33654
เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์เพชรกุล
2/10
 
5
33660
เด็กหญิงภทร ยิ้มเยื้อน
2/10
 
6
33663
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สังขาว
2/10
 
7
33665
เด็กหญิงอารีรัตน์ รอดเจริญ
2/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี