รายชื่อสมาชิกชุมนุมอัจฉริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
จำนวน 11 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32105
นางสาวขวัญจิรา ทองรัตน์
4/4
 
2
34328
นางสาวกนกกร ทองเกิด
4/4
 
3
34330
นางสาวปุญญิศา มากคงแก้ว
4/4
 
4
32109
นางสาวนัญชยา เสาแก้ว
4/5
 
5
32114
นางสาวภัคธีมา ทิมธรรม
4/5
 
6
31426
นายปฏิพัทธ์ เพชรชนะ
5/11
 
7
31793
นายธีรธรรม์ จันทร์อินทร์
5/11
 
8
31799
นายภูเบศร์ วีร์บุตร
5/11
 
9
31819
นางสาวพัชราพรรณ ผิวอ่อน
5/11
 
10
31825
นางสาวอัตกิยา ไกรณรา
5/11
 
11
33851
นางสาวณัฐมน มั่นคง
5/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี