รายชื่อสมาชิกชุมนุมย้อนรอยประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวอารยา อาจสุข
จำนวน 37 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายเมธัส ช่วยเกลี้ยง
1/1
 
2
เด็กหญิงนลินา รักษาแก้ว
1/1
 
3
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีแผ้ว
1/1
 
4
เด็กชายอธิภัทร วารีวานิช
1/2
 
5
เด็กหญิงกฤติมา คงทน
1/2
 
6
เด็กหญิงชญานิศ อำไพสรลักษณ์
1/2
 
7
เด็กหญิงปราย กลับสติ
1/2
 
8
เด็กชายณัฐกฤต ธิมายอม
1/3
 
9
เด็กชายกัณฐ์ ปัญญาบุตร
1/5
 
10
เด็กชายพุทธิพงศ์ ทองศรี
1/7
 
11
เด็กชายวุฒิโชติ สุขสม
1/7
 
12
เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญแก้ว
1/7
 
13
เด็กหญิงสุพิชญา ทองเสริม
1/7
 
14
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พยัคฆา
1/8
 
15
เด็กชายจิรชยุตม์ เพ็งสุวรรณ
1/9
 
16
เด็กหญิงณปภัช ชัยภักดี
1/9
 
17
เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น
1/9
 
18
เด็กหญิงกันยกรณ์ ภักดีพรหม
1/12
 
19
เด็กชายธีรเมธ จิตจง
2/1
 
20
เด็กชายณพัทณ์กรณ์ ชัยณรงค์
2/3
 
21
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา แสงดารา
2/4
 
22
เด็กหญิงอโรชา หนูด้วง
2/4
 
23
เด็กชายปัณณวัฒน์ ชมชื่น
2/6
 
24
เด็กหญิงกนกวรรณ จตุรทิพประดับ
2/10
 
25
เด็กหญิงปรมา พรมจันทร์
2/11
 
26
เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยลัทธี
3/1
 
27
เด็กหญิงภัทรธิดา สังษ์หีต
3/1
 
28
เด็กชายพิชญุตม์ ทองใหญ่
3/3
 
29
เด็กหญิงนภสร จันทพงษ์
3/3
 
30
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงสว่าง
3/3
 
31
เด็กหญิงลัลนีลลิต หวานนุ่น
3/3
 
32
เด็กหญิงอรชพร สุวรรณมณี
3/3
 
33
เด็กชายศุภณัฐ ลำไย
3/4
 
34
เด็กชายกฤษณ์ สุทธิจุฑามณี
3/4
 
35
เด็กชายกริชติกร สุปันตี
3/5
 
36
เด็กชายติณณภพ รัตนรัตน์
3/5
 
37
เด็กชายวริทธิ์ชพงศ์ ภักดี
3/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี