รายชื่อสมาชิกชุมนุมอัจฉริยศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
จำนวน 5 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31426
นายปฏิพัทธ์ เพชรชนะ
6/11
 
2
31788
นายกิตติภณ จุลภักดิ์
6/11
 
3
31793
นายธีรธรรม์ จันทร์อินทร์
6/11
 
4
31799
นายภูเบศร์ วีร์บุตร
6/11
 
5
31790
นายจิรายุ สุวรรณอำภา
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี