รายชื่อสมาชิกชุมนุมอาเซียน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
จำนวน 26 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34129
เด็กชายสิรวิชญ์ พิชิตการณ์
1/7
 
2
34165
เด็กชายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
1/8
 
3
32738
นางสาวนภสร เป็นสุข
3/8
 
4
32749
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
3/8
 
5
34294
นางสาวพิมรดา วงศ์สุวัฒน์
4/1
 
6
32241
นางสาวกนกวรรณ ชื่อจริง
4/4
 
7
31470
นายเทพทัต มงกุฎทอง
5/3
 
8
31489
นางสาวณัชชา ทิพยธรรม
5/5
 
9
31538
นางสาวถนอมวรรณ เกื้อสม
5/5
 
10
31544
นางสาวพิมพ์ชนก คริสต์รักษา
5/5
 
11
31577
นางสาวจรีภรณ์ สุทธินุ้ย
5/5
 
12
31579
นางสาวญาณินี พุทธพันธุ์
5/5
 
13
31584
นางสาวปณิดา ทองน้อย
5/5
 
14
31595
นางสาวสุวภัทร ขุนทองจันทร์
5/5
 
15
33771
นางสาวกรกนก ชาตะเวที
5/5
 
16
33772
นางสาวกฤษติยา คะเชนทร์
5/5
 
17
33773
นางสาวธิมาพร พรหมเมือง
5/5
 
18
33774
นางสาวนงนภัส ทองแท่น
5/5
 
19
33775
นางสาวนันท์นภัส อ่ำน้อย
5/5
 
20
33777
นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรัตน์
5/5
 
21
33779
นางสาวสุธาทิพย์ หมื่นศรี
5/5
 
22
31526
นายสัณหณัฐ สุวรรณมณี
5/6
 
23
31565
นายพิพัฒนะ องค์มณี
5/7
 
24
33814
นายพลกฤต ศรีเสน
5/9
 
25
31699
นางสาวเมวิกา หมวดยอด
5/9
 
26
33823
นางสาวมานิตา ทากิตติ
5/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี