รายชื่อสมาชิกชุมนุมอาเซียนศึกษา
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
จำนวน 36 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงสุธาสินี ชูเสน่ห์
1/1
 
2
เด็กชายจีรวัฒน์ แก้วประสงค์
2/10
 
3
นางสาวกิติญาดา เมฆมีเดช
4/1
 
4
นายกิตติคุณ ลิกขะไชย
4/3
 
5
นางสาวมุกจรินทร์ เรืองอ่อน
4/5
 
6
นางสาวชนกนันท์ สุภากรณ์
4/5
 
7
นางสาวณธกร เจริญพร
4/5
 
8
นางสาวบัณฑิตา ตรงต่อการ
4/6
 
9
นางสาวปวรวรรณ พันธ์อุบล
4/7
 
10
นางสาวญาณิศา ทองจีน
4/7
 
11
นางสาวกมลรัตน์ อินทร์แก้ว
4/8
 
12
นางสาวจิณณพัต แซ่จิ้ว
4/8
 
13
นางสาวชนนิกานต์ เพชรรักษ์
4/8
 
14
นางสาวธัญชนก สุรชัย
4/12
 
15
นางสาวนันท์นภัสร์ เกตุกุล
5/1
 
16
นางสาวนันท์นภัส ชัยเจริญ
5/7
 
17
นางสาวศศิธร ทองปาน
5/7
 
18
นางสาวรินรดี เปรมกระสิน
5/7
 
19
นางสาวพิมลมาศ สร้อยทอง
5/9
 
20
นางสาวปัณฑิตา ธราพร
5/9
 
21
นางสาวจิรัชญา เนียมมูสิก
5/9
 
22
นางสาวณัชชา ศีลวุฒิจันทร์
5/9
 
23
นางสาวนันท์นภัส วงค์สุบรรณ
5/9
 
24
นางสาวปภัสสร ส้มแก้ว
5/10
 
25
นางสาวประภัสสร พัฒน์แช่ม
5/10
 
26
นางสาวธัญสินี วิวรรณศิริ
5/12
 
27
นางสาววรัมพร ส้มแก้ว
5/12
 
28
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์
6/12
 
29
นางสาวกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
6/12
 
30
นางสาวกัญญาพัชร จรูญรักษ์
6/12
 
31
นางสาวนงนภัส ปานณรงค์
6/12
 
32
นางสาวปภาวดี เพ็ชรรัตน์
6/12
 
33
นางสาวปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
6/12
 
34
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
6/12
 
35
นางสาวฐานิชชา สุวรรณรักษ์
6/12
 
36
นางสาวณิชารีย์ บัวแก้ว
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี