รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 23101 ม.3/10
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
จำนวน 35 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32614
เด็กชายกฤษณะ สิงห์ศรีดา
3/11
 
2
32615
นายกิตติพงศ์ รักช้าง
3/11
 
3
32616
นายญาณวุฒิ กองมณี
3/11
 
4
32617
เด็กชายณัฐธน เสียงสุวรรณ
3/11
 
5
32618
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
3/11
 
6
32619
นายภูรินทร์ ประดิษฐทรัพย์
3/11
 
7
32620
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
3/11
 
8
32621
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
3/11
 
9
32622
นายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร
3/11
 
10
32624
นางสาวกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
3/11
 
11
32625
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์
3/11
 
12
32626
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
3/11
 
13
32627
นางสาวกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
3/11
 
14
32628
นางสาวกัญญาพัชร จรูญรักษ์
3/11
 
15
32629
นางสาวกีรฏิกา ศักดา
3/11
 
16
32630
นางสาวขวัญชนก เรืองทอง
3/11
 
17
32631
เด็กหญิงณฐินี พงศ์ปิยะประเสริฐ
3/11
 
18
32632
เด็กหญิงณภัฐร์ วิฑูรย์พันธุ์
3/11
 
19
32633
นางสาวณัฐณิชา ชำนาญศรี
3/11
 
20
32634
นางสาวนงนภัส ปานณรงค์
3/11
 
21
32635
เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณรัตน์
3/11
 
22
32636
นางสาวนันท์นภัส งาสุวรรณ
3/11
 
23
32637
นางสาวปภาวดี เพ็ชรรัตน์
3/11
 
24
32638
นางสาวปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
3/11
 
25
32639
นางสาวพิมผกา บุญเพ็ชร์
3/11
 
26
32640
นางสาวภัทริตา อินทานุกูล
3/11
 
27
32641
นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว
3/11
 
28
32642
นางสาวมุทิตา จีนไทย
3/11
 
29
32643
เด็กหญิงรพีพรรณ อุปลา
3/11
 
30
32644
นางสาวรินรดา สังข์รอด
3/11
 
31
32645
เด็กหญิงรุจาภา สุริยาชัย
3/11
 
32
32646
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
3/11
 
33
32647
นางสาวสิรภัทร จิตต์ธรรม
3/11
 
34
32648
เด็กหญิงสุกฤตา ลาภชูรัต
3/11
 
35
32649
เด็กหญิงสุธาสินี สิขิวัฒน์
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี