รายชื่อสมาชิกชุมนุม ชุมนุมวิชาการ ม.3/10
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง

จำนวนทั้งหมด 35 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32614
เด็กชายกฤษณะ สิงห์ศรีดา
3/11
 
2
32615
เด็กชายกิตติพงศ์ รักช้าง
3/11
 
3
32616
เด็กชายญาณวุฒิ กองมณี
3/11
 
4
32617
เด็กชายณัฐธน เสียงสุวรรณ
3/11
 
5
32618
เด็กชายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
3/11
 
6
32619
นายภูรินทร์ ประดิษฐทรัพย์
3/11
 
7
32620
เด็กชายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
3/11
 
8
32621
เด็กชายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
3/11
 
9
32622
นายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร
3/11
 
10
32624
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
3/11
 
11
32625
เด็กหญิงกมลชนก โชติรัตน์
3/11
 
12
32626
เด็กหญิงกฤษฎิยาภัทร รูปสมดี
3/11
 
13
32627
เด็กหญิงกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
3/11
 
14
32628
เด็กหญิงกัญญาพัชร จรูญรักษ์
3/11
 
15
32629
เด็กหญิงกีรฏิกา ศักดา
3/11
 
16
32630
เด็กหญิงขวัญชนก เรืองทอง
3/11
 
17
32631
เด็กหญิงณฐินี พงศ์ปิยะประเสริฐ
3/11
 
18
32632
เด็กหญิงณภัฐร์ วิฑูรย์พันธุ์
3/11
 
19
32633
เด็กหญิงณัฐณิชา ชำนาญศรี
3/11
 
20
32634
เด็กหญิงนงนภัส ปานณรงค์
3/11
 
21
32635
เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณรัตน์
3/11
 
22
32636
เด็กหญิงนันท์นภัส งาสุวรรณ
3/11
 
23
32637
เด็กหญิงปภาวดี เพ็ชรรัตน์
3/11
 
24
32638
เด็กหญิงปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
3/11
 
25
32639
เด็กหญิงพิมผกา บุญเพ็ชร์
3/11
 
26
32640
เด็กหญิงภัทริตา อินทานุกูล
3/11
 
27
32641
เด็กหญิงมัณฑนา ทวีแก้ว
3/11
 
28
32642
เด็กหญิงมุทิตา จีนไทย
3/11
 
29
32643
เด็กหญิงรพีพรรณ อุปลา
3/11
 
30
32644
เด็กหญิงรินรดา สังข์รอด
3/11
 
31
32645
เด็กหญิงรุจาภา สุริยาชัย
3/11
 
32
32646
เด็กหญิงศจิษฐา โรยร่วง
3/11
 
33
32647
เด็กหญิงสิรภัทร จิตต์ธรรม
3/11
 
34
32648
เด็กหญิงสุกฤตา ลาภชูรัต
3/11
 
35
32649
เด็กหญิงสุธาสินี สิขิวัฒน์
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี