รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 23101 ม.3/10
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
จำนวน 37 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33630
เด็กชายกวินท์ จงขจรพงษ์
3/10
 
2
33288
เด็กชายพลภัทร พลจร
3/10
 
3
33631
เด็กชายไชยวัฒน์ เดชารัตน์
3/10
 
4
33632
เด็กชายธารทอง ก่อสุวรรณานนท์
3/10
 
5
33633
เด็กชายธีรพล นาคประดิษฐ์
3/10
 
6
33634
เด็กชายธีรศักดิ์ นาคประดิษฐ์
3/10
 
7
33635
เด็กชายนฤเบศถ์ สงพรหม
3/10
 
8
33636
เด็กชายนิติภูมิ ศักดา
3/10
 
9
33637
เด็กชายปณธร คงจร
3/10
 
10
33638
เด็กชายพชรพล เกตุแก้ว
3/10
 
11
33639
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ถาวร
3/10
 
12
33640
เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรมีศรี
3/10
 
13
33641
เด็กชายรัชชานนท์ ฉิมใหญ่
3/10
 
14
33642
เด็กชายรัฐนันท์ ไกรนุกูล
3/10
 
15
33643
เด็กชายศุภวิชญ์ ยิ่งยง
3/10
 
16
33644
เด็กชายสามารถ ฤทธิ์สามารถ
3/10
 
17
33645
เด็กชายแสงชัย ทวีศิลป์
3/10
 
18
33646
เด็กชายอธิยุต อติชาตพงษ์สุข
3/10
 
19
33647
เด็กชายอภิชาติ นามนวล
3/10
 
20
33256
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองคำแท้
3/10
 
21
33648
เด็กหญิงณัฎฐนิช วรรณโชติ
3/10
 
22
33649
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ฉิมเรือง
3/10
 
23
33650
เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญภาค
3/10
 
24
33651
เด็กหญิงณิชารีย์ แย้มยินดี
3/10
 
25
33652
เด็กหญิงธัญญากร แซ่เตื้อง
3/10
 
26
33653
เด็กหญิงนภสร เทียมทัน
3/10
 
27
33654
เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์เพชรกุล
3/10
 
28
33655
เด็กหญิงเบญญาภา ถาวร
3/10
 
29
33656
เด็กหญิงปัณฑิตา ธราพร
3/10
 
30
33657
เด็กหญิงปุณณภา ทิพย์เดช
3/10
 
31
33658
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฉิมพานะ
3/10
 
32
33659
เด็กหญิงพิรตา โค้วชูวงษ์
3/10
 
33
33660
เด็กหญิงภทร ยิ้มเยื้อน
3/10
 
34
33662
เด็กหญิงภัททิยา กาละสีรัมย์
3/10
 
35
33663
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สังขาว
3/10
 
36
33664
เด็กหญิงอรวรา สวัสดิ์อุบล
3/10
 
37
33665
เด็กหญิงอารีรัตน์ รอดเจริญ
3/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี