รายชื่อสมาชิกชุมนุมMT4E (Multitube for Education)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายธนกฤต แก้วทอง
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
จำนวน 32 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายปณิธิ ปานเจริญ
1/3
 
2
เด็กชายจุลภัทร ทองนวล
3/9
 
3
เด็กชายณัฐภัทร สุขศรี
3/9
 
4
เด็กชายดลฉัตร อภิบวรรัตนกุล
3/9
 
5
เด็กชายพบธรรม ชูตานนท์
3/9
 
6
เด็กชายรชต เขียนด้วง
3/9
 
7
เด็กชายรชาทัช บุญพัฒน์
3/9
 
8
เด็กชายณัฐณธรณ์ นำศิริโยธิน
3/9
 
9
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แก้วมณี
3/9
 
10
เด็กหญิงชิดชนก แสงอาวุธ
3/9
 
11
เด็กหญิงณัฐวดี นิลเอก
3/9
 
12
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ช่วยเกิด
3/9
 
13
เด็กหญิงปริยากร ทองด้วง
3/9
 
14
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีมุกข์
3/9
 
15
เด็กหญิงสุรางคนา สังข์ทอง
3/10
 
16
เด็กชายภานุพงษ์ รักษาแก้ว
3/11
 
17
เด็กหญิงกมลชนก ทองดอนหับ
3/11
 
18
เด็กหญิงขวัญข้าว ขาวมะลิ
3/11
 
19
เด็กหญิงชวัลญา จันทร์ผ่อง
3/11
 
20
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็ญ
3/11
 
21
เด็กหญิงสมฤดี ธรรมณรงค์
3/11
 
22
เด็กหญิงสลีลัลน์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
3/11
 
23
นายกิตติพศ ไพฑูรย์
5/8
 
24
นายเจษฎา ธาวุฒิสกุล
5/8
 
25
นายชูศักดิ์ น้อยสันโดด
5/11
 
26
นายเตชินท์ รัตนวงศ์
5/11
 
27
นายกฤติน นพคุณ
5/11
 
28
นายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
5/11
 
29
นายภาสกร ศรีลาเทพย์
5/11
 
30
นายวีรภัทร ช่วยสวัสดิ์
5/12
 
31
นางสาวนภิสา เฉลิมพิพัฒน์
5/12
 
32
นางสาวยศวดี เกตุแก้ว
5/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี