รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 41 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32200
นางสาวจิณณพัต ระวังภัย
4/3
 
2
32162
นางสาวปาณิศา สะแกแสง
4/4
 
3
33216
นางสาวพัณณิตา สาลี
4/4
 
4
32069
นางสาวปุญชรัสมิ์ ชูจันทร์
4/5
 
5
32014
นางสาวจุฑารัตน์ รอดสั้น
4/6
 
6
32064
นางสาวธัญรดี ไชยชนะ
4/6
 
7
32065
นางสาวเนติยา พรหมทอง
4/6
 
8
32078
นางสาวสุพิชญา แก้วพิชัย
4/6
 
9
32362
นางสาววรรณรดา เพชรชำนาญ
4/6
 
10
32089
นายธนทัต ยุทธพิมุข
4/7
 
11
32099
นายอุกฤษฎ์ ไสยรินทร์
4/7
 
12
33766
นายพงศ์ภัค คุ้มกัน
5/5
 
13
31406
นางสาวพิมพ์ชนก เกริ่นสระน้อย
5/5
 
14
31410
นางสาวมนัสวรรณ จรนิตย์
5/5
 
15
31442
นางสาวชนัญชิดา เสมสันต์
5/5
 
16
31691
นางสาวนวรี เนาวราช
5/5
 
17
31700
นางสาววริศรา เพชรคง
5/5
 
18
31729
นางสาวญาณิศา พลายด้วง
5/5
 
19
31026
นางสาวธมลวรรณ พรหมทอง
6/3
 
20
30321
นางสาวพีรยา งามปลอด
6/5
 
21
31021
นางสาวจันทรรัตน์ แซ่ภู่
6/5
 
22
31024
นางสาวธนพร หนูขาว
6/5
 
23
31025
นางสาวธนัชชา นิติพันธ์
6/5
 
24
31041
นางสาวศศิวิมล ฤทธิมนตรี
6/5
 
25
31043
นางสาวสุภัสสรา พนมวัน ณ อยุธยา
6/5
 
26
31079
นางสาวลภัสรดา สุวรรณมณี
6/5
 
27
31119
นางสาวบุญสิตา ยกเส้ง
6/5
 
28
31966
นางสาวพิชญ์สินี บุญแทน
6/5
 
29
33165
นางสาวอัญชิษฐา จันทร์คง
6/5
 
30
33148
นายกัญตณพน ศรีสกุลเมฆี
6/6
 
31
30796
นางสาวปัตฐิตา ลอยใหม่
6/6
 
32
30854
นางสาวนงนภัส สุวรรณพงศ์
6/6
 
33
30946
นางสาวศิริมาศ สอนศรีใหม่
6/6
 
34
31072
นางสาวดารัตน์ สันทัดวัฒนา
6/6
 
35
31087
นางสาวอัญชนีย์ พัฒนภากรณ์
6/6
 
36
31127
นางสาวศุภาพิชญ์ ริยาพันธ์
6/6
 
37
31175
นางสาวศิรภัสสร กุลรัตน์
6/6
 
38
31176
นางสาวศุทธหทัย ขัวญกุล
6/6
 
39
33154
นางสาวฐิติพัฒน์ ทิพย์พิมล
6/6
 
40
33159
นางสาวสุทธิดา นันทเกษตร
6/6
 
41
33161
นางสาวสุธิตา ปรียากร
6/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี