รายชื่อสมาชิกชุมนุมBio cover song
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
จำนวน 19 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32100
นางสาวกชกาญจน์ แก่นแก้ว
5/5
 
2
34304
นางสาวสุธาทิพย์ อุบลรัตน์
5/5
 
3
34337
นางสาวพรรษมน แจ่มสกุล
5/5
 
4
31396
นางสาวชาลิสา พลสิงห์
6/5
 
5
31443
นางสาวชาลิสา พันธ์ครุฑ
6/5
 
6
31445
นางสาวณัฐนรี ไมทอง
6/5
 
7
31446
นางสาวดารารัตน์ เพ็ชรชำนาญ
6/5
 
8
31462
นางสาวอทิตยา ปานยืน
6/5
 
9
31577
นางสาวจรีภรณ์ สุทธินุ้ย
6/5
 
10
31631
นางสาวพิชญาภา จุลกัลป์
6/5
 
11
31635
นางสาวศยามล ชมเทศ
6/5
 
12
31636
นางสาวศิณีนาถ นุ่นเนียบ
6/5
 
13
31637
นางสาวสิริยากร คิดขยัน
6/5
 
14
31638
นางสาวอรอนงค์ เจนสง่า
6/5
 
15
31667
นางสาวรัตนสิริ ลิ้มใจเพชร
6/5
 
16
33774
นางสาวนงนภัส ทองแท่น
6/5
 
17
33777
นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรัตน์
6/5
 
18
33778
นางสาวศิรินญา ตีกาสม
6/5
 
19
33780
นางสาวอลิศา มีสุวรรณ์
6/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี